Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de groepsverdeling, verbetering van het onderwijs, personeelsbezetting, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid (in en rond school), de begroting en andere schoolbeleidsplannen. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen (informatierecht, recht op overleg en initiatiefrecht). 

De MR komt regelmatig bijeen. De directie van de school woont op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bij om de raad te informeren en te adviseren. De MR brengt één keer per jaar een jaarverslag uit.

Wil je eens een vergadering bijwonen, dan ben je van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Verzoek om jouw komst wel even aan te kondigen via het e-mailadres MR@beatrixdemeern.nl.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel jouw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien je het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kun je dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wie zitten in de MR:

  • Lucinda Niezen (ouder)
  • vacature (ouder)
  • Marieke Huijsman (teamlid) 
  • Jorian van Kats (teamlid)

 

Notulen MR

 

Heeft u mail voor de MR, dan kunt u het emailadres mr@beatrixdemeern.nl gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Dan bent u van harte welkom op één van onze vergaderingen, of u kunt met één van ons contact opnemen.