Leerlingondersteuning

Klassikaal les en toch maatwerk

Door de wijze waarop we onze lessen inrichten krijgen kinderen instructie op maat. Om dit te bereiken werken we met het model 'Expliciete Directe Instructie'.

Iedere les heeft een duidelijk lesdoel en de leerkracht volgt de kinderen op het behalen van het lesdoel. Zo weet hij/zij welke kinderen de doelen behaald hebben en welke kinderen meer nodig hebben. Leerlingen die al eerder hebben laten zien dat zij het doel behaald hebben, hoeven niet opnieuw mee te doen met de instructie en houden zo meer tijd over voor extra uitdagende leerstof. Leerlingen die hebben laten zien het doel nog niet bereikt te hebben, krijgen meer uitleg en oefening.

Om tijd vrij te maken voor verrijking/verdieping of extra instructie/oefening hebben wij naast de groepsleerkrachten ook drie juffen buiten de klas. Zij bieden kinderen (individueel of in kleine groepjes) de extra aandacht, die zij nodig hebben. 

Wat doen we als dat niet voldoende is?

Wanneer kinderen ondanks bovenstaande aanpak niet de verwachte resultaten bereiken, gaat de leerkracht in overleg met de intern begeleider en/of de interne vakspecialisten nader onderzoeken wat nog meer nodig is. Ouders worden hier altijd bij betrokken. Er wordt een plan gemaakt en uitgevoerd. Het plan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Meer informatie kun je vinden in ons ondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsprofiel

In het  schoolondersteuningsprofiel  hebben we vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die wij kunnen bieden met hulp van het samenwerkingsverband.